Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych

Informacji na temat głównych źródeł niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych dostarczają nam badania przeprowadzone w USA, na próbie kilkudziesięciu tysięcy rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych. Dzięki nim wyróżniono siedem kategorii przyczyn determinujących niepowodzenia, tzn.: niedostateczne zasoby finansowe, nieodpowiednie zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa, trudności związane z przejęciem kierownictwa w firmie, cechy personalne właściciela przedsiębiorstwa, rodzinne wzorce zachowań, niespodziewane okoliczności towarzyszące przejęciu własności, błędy wynikające z praktyki gospodarczej[1] Czytaj dalej Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych

Rodzinne firmy przeprowadzkowe – system wartości

Rodzinne firmy przeprowadzkowe swoje powodzenie w gospodarce rynkowej zawdzięczają przyjętemu systemowi wartości. System ten jest tworzony przez założycieli firmy i przekazywany kolejnym pokoleniom – stanowi zbiór reguł uwzględniających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest on czymś w rodzaju „konstytucji” przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, wyznacza postępowanie właścicieli oraz pracowników organizacji. Przyjmuje najczęściej dobrowolny charakter, oraz ulega powolnym zmianom.[1] Czytaj dalej Rodzinne firmy przeprowadzkowe – system wartości

Istota małych przedsiębiorstw przeprowadzkowych.

Rozważania na temat istoty przedsiębiorstw przeprowadzkowych należy rozpocząć od stwierdzenia M. A. Gallo, według którego specyfika przedsiębiorstw przeprowadzkowych jest bardzo zbliżona bez względu na rejon prowadzonej działalności gospodarczej czy rodzaj tej działalności.Oznacza to ,iż problemy występujące w przedsiębiorstwach przeprowadzkowych jak i sposoby ich rozwiązywania będą również bardzo zbliżone. Dlatego też nie można mówić o ścisłej specyfice przedsiębiorstw przeprowadzkowych, a różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwami wynikają z poziomu rozwoju społeczno gospodarczego konkretnego kraju lub też rozwoju danego przedsiębiorstwa.[adsense-zaq1]

Istota małych przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia co to jest istota małych przedsiębiorstw przeprowadzkowych jest poznanie definicji biznesu przeprowadzkowego. Pojęcie to na przestrzeni lat uległo daleko idącym zmianom. Klasyczna amerykańska definicja ukazuje przedsiębiorstwo przeprowadzkowe jako instytucję o jakiejkolwiek formie prawnej, której zadaniem jest realizacja przeprowadzek, usługi firmy ograniczają się jednak jedynie do transportu, zniesienia i wniesienia mebli. W dzisiejszych czasach większość autorów definiuje przedsiębiorstwa przeprowadzkowe jako jednostki, które wykonują przeprowadzki w sposób kompleksowy, oznacza to, że nie oferują one jedynie transportu, zniesienia i wniesienia mebli, lecz w kompleksowej ofercie przedsiębiorstw znajduje się również pakowanie, sprzedaż kartonów oraz przechowywanie rzeczy.

Istota małych przedsiębiorstwa przeprowadzkowych wynika głównie z faktu iż w zdecydowanej większości są to firmy rodzinne (widać to doskonale po firmach realizujących przeprowadzki w łodzi gdzie co druga mała firma znajduje się w posiadaniu rodziny). Dlatego też omawiając istotę małych przedsiębiorstw przeprowadzkowych należy opisać istotę firm rodzinnych która opiera się na sprzężeniu dwóch elementów składowych mianowicie firmy i rodziny. Sprzężenie to określa sposób funkcjonowania, cel, system wartości, politykę finansowa. Implikuje zarazem specyficzne nigdzie indziej nie spotykane sprzeczności, słabości i zagrożenia. Wszystko to bezpośrednio wynika z dzielenia przez członków rodziny pracy i własności.

Interpretacja systemowa rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Przedstawione podsystemy zawierają następujące cechy charakterystyczne:Interpretacja systemowa przedsiębiorstw rodzinnych, polega na traktowaniu firmy rodzinnej jako systemu. Ujęcie to umożliwia przedstawienie rodzinnego biznesu jako trzech oddzielnych podsystemów: podsystem rodziny, podsystem firmy i podsystem własności, każdy z nich ma określone granice, zasady zachowań oraz wyznaczone role i cechy. Z punktu widzenia właściwego funkcjonowania firmy niezwykle ważne jest dostrzeżenie wzajemnie przenikających się podsystemów.

podsystem rodziny– skupia się na członkach rodziny, jest oparty na uczuciach i zorientowany na wychowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa i spojonego wzrastania,

podsystem firmy– składa się z pracowników, kierowników i klientów. Za zadanie ma realizację wytyczonych celów działania przedsiębiorstwa przy maksymalnej wydajności pracy. Jest to więc system zewnętrznie nastawiony na spełnianie oczekiwań klientów,

podsystem własności– składa się z właścicieli przedsiębiorstwa czyli obejmuje członków rodziny jaki i osoby do rodziny nie należące. System ten umożliwia sprawne zarządzanie firmą, wytaczanie jej wizji, misji i celów działania.

stota małych przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Każdy z członków rodziny oraz osoby pracujące w firmie muszą znajdować się w jednym z siedmiu sektorów powstałych w wyniku nałożenia się na siebie trzech podsystemów obejmujących:

sektor 1 – członków rodziny nie posiadających praw własności oraz nie będących pracownikami organizacji,

sektor 2 – udziałowców, nie będących członkami rodziny i nie pracujących w firmie rodzinnej,

sektor 3 – pracowników którzy nie są członkami rodziny, oraz nie posiadają praw własności w instytucji,

sektor 4 – członków rodziny posiadających prawa własności, ale nie pracujących w firmie,

sektor 5 – udziałowców którzy nie są członkami rodziny ale pracują w przedsiębiorstwie,

sektor 6 – członków rodziny nie posiadających udziałów w przedsiębiorstwie lecz pracujących w nim,

sektor 7 – udziałowców, którzy są członkami rodziny i pracują w przedsiębiorstwie.

Podsumowując.

Przedstawiony model uzyskał szeroką akceptację, głównie dzięki uwzględnieniu różnorodnego punktu odniesienia, w zależności od pozycji jaką zajmuje dana osoba w przedsiębiorstwie. Wyznaczając różne role i podsystemy, pozwala łatwiej zrozumieć interakcje zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa rodzinnego. Można spokojnie stwierdzić, że trzy omówione podsystemy firm rodzinnych, bezpośrednio wpływają na kształtowanie się i rozwijanie przedsiębiorczości w tych organizacjach, ponieważ odpowiednie ich rozpoznanie i zaplanowanie umożliwia: tworzenie zasobów materialnych, pozyskiwanie zasobów ludzkich oraz sprawne zarządzanie organizacją rodzinną. [1]

[1]Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2011, s. 17-18.