Rodzinne firmy przeprowadzkowe – system wartości

Rodzinne firmy przeprowadzkowe swoje powodzenie w gospodarce rynkowej zawdzięczają przyjętemu systemowi wartości. System ten jest tworzony przez założycieli firmy i przekazywany kolejnym pokoleniom – stanowi zbiór reguł uwzględniających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest on czymś w rodzaju „konstytucji” przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, wyznacza postępowanie właścicieli oraz pracowników organizacji. Przyjmuje najczęściej dobrowolny charakter, oraz ulega powolnym zmianom.[1]

Zasady składające się na system rodzinny w firmie realizującej przeprowadzki

Na system wartości w rodzinnej firmie realizującej przeprowadzkiskładają się zazwyczaj zasady mające charakter moralnego obowiązku, do najważniejszych z nich możemy zaliczyć[1]:

 • obowiązek polegający na utrzymaniu rodzinnego charakteru firmy oraz przekazaniu jej kolejnemu pokoleniu,
 •  przywiązanie członków familii do przedsiębiorstwa,
 •  kultywowanie rodzinnej tradycji,
 •  upór w realizacji wyznaczonych celów.

Z trzech głównych powodów system wartości w rodzinnej firmie przeprowadzkowej spełnia użyteczną i stabilizującą rolę.

Po pierwsze powoduje, iż członkowie familii identyfikują swoje życie z rozwojem i pomyślnością przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, starają się kontynuować rodzinne przedsięwzięcie oraz zachować rodzinny charakter firmy. Po drugie system wartości firmy rodzinnej umożliwia modyfikowanie stylów postępowania w przedsiębiorstwie. Po trzecie system ten jednoczy rodzinę wokół działalności przedsiębiorstwa, czyniąc z niej czynnik decydujący o sukcesach firmy, a nie barierę w jej rozwoju.

Rodzinne firmy przeprowadzkowe – z czego wynika ich odrębność?

Dowodów na odrębność i specyfikę rodzinnych firm przeprowadzkowych w porównaniu z ich nierodzinnymi odpowiednikami dostarczają nam badania przeprowadzone przez ośrodek akademicki Stoy Harvard, badania J. Welsch’a oraz R. Dockels’a i E. Forhlich’a.[2]. Autorzy tych badań zinterpretowali następujące wnioski, wskazujące na odrębność rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych:

 • zachowania przedsiębiorcze w rodzinnych firmach przeprowadzkowych opierają się głównie na wszechstronności i tendencji do działań organizatorskich, bardzo rzadko dotyczą działalności pionierskiej. Spowodowane jest to niechęcią do podejmowania ryzyka zawiązanego z wdrażaniem innowacji. W przedsiębiorstwach przeprowadzkowych kreatywność i innowacje są marginalizowane,
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe są w większym stopniu zorientowane na siebie dzięki czemu postrzegamy je jako zamknięte systemy zdominowane przez członków rodziny,
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe zdecydowanie rzadziej korzystają z pomocy zaplecza doradczego,
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe wykazują tendencję do płacenia wyższych wynagrodzeń swoim pracownikom oraz większą troskę o ich satysfakcję z wykonywanej pracy. Jednocześnie przedsiębiorstwa te są mniej postępowe co do szerokiego angażowania pracowników w sprawy firmy,
 • w rodzinnych firmach przeprowadzkowych eksport i internacjonalizacja działalności występują niezwykle rzadko, dlatego też możemy przyjąć iż zachowanie strategiczne tych firm ma charakter konserwatywny,
 • przeciętnie rodzinne firmy przeprowadzkowestarsze od swoich nierodzinnych odpowiedników, zatem cykl życia rodzinnego przedsiębiorstwa przeprowadzkowego jest dłuższy od cyklu życia nierodzinnego przedsiębiorstwa przeprowadzkowego,
 • długość sprawowania władzy przez głównego menedżera jest zdecydowanie dłuższa w rodzinnych przedsiębiorstwach przeprowadzkowych niż w ich nierodzinnych odpowiednikach,

Rodzinne firmy przeprowadzkowe

 • w pierwszej generacji rodzinne firmy przeprowadzkowe są o wiele mniej nastawione na rodzinę niż w kolejnych. Kwestie związane z rodziną dominują dopiero w późniejszych pokoleniach, ponadto pokolenia te wykazują niechęć do sprzedawania udziałów firmy osobom trzecim lub emisji akcji,
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe osiągają lepsze wyniki na giełdzie od swoich nierodzinnych odpowiedników jest to spowodowane następującymi czynnikami: występowaniem zgodnych celów strategicznych oraz strategii długookresowej, mniejszą presją na osiąganie korzyści krótkookresowych, ostrożnym stosunkiem do ryzyka, kulturą rodzinną która przejawia się większą dbałością o byt pracowników, większym poczuciem odpowiedzialności wobec nich oraz większą opornością podczas okresów kryzysów gospodarczych,
 • czynnikiem motywującym członków rodziny do pracy we wspólnym przedsiębiorstwie przeprowadzkowym jest potrzeba dbania o dobre imię rodziny. To wyjaśnia troskę rodziny o jakość świadczonych usług przeprowadzkowych, troskliwość w stosunku do zatrudnionych pracowników oraz organizowanie imprez lokalnych i przedsięwzięć charytatywnych,[3]
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe są bardziej skłonne do reinwestowania w siebie i zachowywania miejsc pracy w okresie kryzysu,
 • w rodzinnych przedsiębiorstwach przeprowadzkowych występuje duży wpływ stosunków rodzinnych na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz większa możliwość występowania konfliktów niż w firmach nierodzinnych. Podłożem konfliktów są zazwyczaj: sprzeczności powstałe w wyniku pełnienia jednocześnie różnych funkcji przez poszczególnych członków familii, zarówno w systemie rodziny, jak i przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, nieporozumienia dotyczące sukcesji władzy i własności w przedsiębiorstwie, kwestie pokoleniowe, różna skłonność do ryzyka i odważnych decyzji, brak strategii wycofania się starszego pokolenia z czynnego zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem,
 • rodzinne firmy przeprowadzkowe od swoich nierodzinnych odpowiedników odróżnia konieczność uwzględniania przez menedżerów wpływu podjętych decyzji na życie rodziny.

[1] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s.23.

[2] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s.27-34.

[3] A. J. Blikle, Doktryna jakości, Warszawa 2011, s.10.

Dodaj komentarz