Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych

Informacji na temat głównych źródeł niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych dostarczają nam badania przeprowadzone w USA, na próbie kilkudziesięciu tysięcy rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych. Dzięki nim wyróżniono siedem kategorii przyczyn determinujących niepowodzenia, tzn.: niedostateczne zasoby finansowe, nieodpowiednie zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa, trudności związane z przejęciem kierownictwa w firmie, cechy personalne właściciela przedsiębiorstwa, rodzinne wzorce zachowań, niespodziewane okoliczności towarzyszące przejęciu własności, błędy wynikające z praktyki gospodarczej[1]

Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych

Niedostateczne zasoby finansowe:

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– finansowanie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa przeprowadzkowego

– wydatki na działalność bieżącą

– opłacenie podatków od spadku

– konieczność opłacania funduszy emerytalnych dla pokoleń odchodzących z przedsiębiorstwa

– wydatki związane z leczeniem i innymi usługami medycznymi
Przeprowadzki Łódź

Nieodpowiednie zaplanowanie sukcesji w przedsiębiorstwie przeprowadzkowym:

– niechęć dokonywania niewygodnego wyboru swojego następcy

– obawy związane z koniecznością opłacenia podatków od spadku

– przekonanie w to, że udziały w firmie powinno się podzielić po równo, każde z dzieci powinno dostać taki sam pakiet akcyjny bez względu na to czy ma predyspozycję do kierowania przedsiębiorstwem czy też nie

– nieprofesjonalizm w planowaniu prawnym i finansowym dyspozycji spadkowych

– niechęć do zawierania intercyz między małżonkami

– brak zaufania do agencji ubezpieczeniowych.

Trudności związane z przejęciem kierownictwa w firmie przeprowadzkowej:

– nieumiejętne przekazanie wizji przedsiębiorstwa następcą

– faworyzowanie pracowników będących członkami rodziny

– niewyznaczenie wyraźnego sukcesora

– niewłaściwe przygotowanie zawodowe sukcesorów

– odmienne systemy wartości pomiędzy pokoleniami, w szczególności dotyczące etyki pracy

– niechęć w przyznawaniu stanowisk kierowniczych pracownikom z poza rodziny

Cechy personalne właściciela przedsiębiorstwa:

– obawa przed wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie

– niechęć do wprowadzania innowacji

– mania kontrolowania

– uzależnienie od używek ( narkotyki, alkohol)

– uzależnienie od pracy

– nie dbanie o zdrowie osobiste

– chciwość, żądza władzy

– odreagowywanie stresu poprzez niebezpieczne spędzanie wolnego czasu

Rodzinne wzorce zachowań:

– ukrywanie konfliktów

– mieszanie się członków rodziny „ w nie swoje sprawy”

– nieetyczne zachowania

– niechęć do szukania pomocy w terapii rodzinnej

– nieumiejętne wprowadzanie rozkładu zajęć pracowników w firmie

– małostkowe spory i sprzeczki dotyczące głównie podziału obowiązków

– dążenie za wszelką cenę do zachowania harmonii rodzinnej

– nadmierna skrytość i dyskrecja – członkowie rodziny nie mają pojęcia o tym co się dzieje zarówno w przedsiębiorstwie jak i w samej rodzinie

– lub odwrotnie – rozmawianie o biznesie „przy każdym posiłku”

Niespodziewane okoliczności towarzyszące przejęciu własności:

– brak testamentu regulującego preferencje w dziedziczeniu

– brak środków finansowych na opłacenie podatku od spadków i darowizn

– nowy sukcesor nie może sobie poradzić z zarządzaniem przedsiębiorstwem

– zapis w testamencie wedle którego każdy ze spadkobierców dziedziczy po równo

Błędy wynikające z praktyki gospodarczej:

– brak zainteresowania przedsiębiorstwem ze strony rodziny właściciela

– okoliczności w których pracownicy okradają firmę (nawet członkowie rodziny)

– sytuacje w których zatrudnia się i utrzymuje niewydajnych pracowników (nawet członków rodziny)

– utrata kontroli nad przedsiębiorstwem

– dążenie do „świętego spokoju” i wynikająca z niej niechęć do wprowadzania innowacji, urozmaiceń, zmian, dywersyfikacji prowadzonej działalności.
Przeprowadzki

Bariery zagrażające rozwojowi rodzinnych firm przeprowadzkowych

Przedstawienie głównych przyczyn niepowodzeń rodzinnych firm realizujących przeprowadzki umożliwia określenie barier zagrażających rozwojowi tych podmiotów. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • barierę niezależności – odnosi się do polityki finansowej przedsiębiorstwa. Właściciele rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych zawsze stają przed trudnym wyborem: czy unikać finansowania działalności „z zewnątrz” (dzięki temu w przedsiębiorstwie rodzinnym zostaje zachowana niezależność finansowa, lecz jest większe prawdopodobieństwo dekapitalizacji i bankructwa), czy skorzystać z opcji finansowania działalności kapitałem obcym, najczęściej w postaci kredytu lub leasing, w ten sposób w przedsiębiorstwo ma zapewnioną dobrą kondycję finansową lecz niestety traci samodzielność[2]. Większość właścicieli rodzinnych firm przeprowadzkowych bardzo wysoko sobie ceni niezależność finansową, dlatego też rzadko decydują się na zewnętrzne finansowanie swojej działalności,
  • barierę kompetencji – pojawia się w sytuacji gdy wiedza właściciela oraz członków jego rodziny okazuje się niewystarczająca do sprawnego kierowania firmą przeprowadzkowa, popełniają oni błędne decyzje i w efekcie hamują dalszy rozwój przedsiębiorstwa,
  • barierę dziedziczenia i zmiany pokoleń – z jednej strony chodzi o formalne dziedziczenie, wynikające z zasad prawa spadkowego, z drugiej zaś – o realne przejmowanie władzy przez pokolenie sukcesorów,[3]
  • barierę stosunków wewnątrz rodzinnych – dotyczy głównie konfliktów powstałych pomiędzy członkami rodziny. Skłócona familia obniża autorytet i prestiż rodzinnego przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, niweczy lata pracy nad stworzeniem pozytywnego wizerunku firmy,
  • barierę sprzeczności interesów majątkowych – dotyka konfliktu pomiędzy kapitałem przedsiębiorstwa a majątkiem indywidualnym jego właściciela. Chęć prężnego rozwijania firmy częściowo uniemożliwia tworzenie majątku poza nią,
  • barierę strukturalną – wynika z zależności między rodziną a przedsiębiorstwem przeprowadzkowym. Zachowanie proporcji między tymi dwoma elementami powoduje, że albo firma dominuje nad rodziną, albo rodzina przenosząc na sferę zawodową nierozwiązane problemy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie firmy.

[1] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 43-44.

[2] K. Safin, Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2/1993, s.26.

[3] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s.45.

 

Dodaj komentarz